Miljöposten på Allvar - nyhetsredaktionen

"När det riktigt lilla riskerar att bli det stora” ⎯ nanoteknologi

På tisdag eftermiddag den 13:e november, höll Christina Isaxon ett föredrag på Landskronas Stadsbiblioteket om hur nanotekniken ger möjligheter men också skapar hot för oss människor, detta på grund av nanopartiklars hälso-mässiga inverkan på arbetsplatser. Isaxons utför sitt arbete på Lunds Tekniska Högskola i den så kallade Aerosol-gruppen.

Nanoteknik har varit det vetenskapliga fält som har fått mest investeringar genom åren; med löften om billigare energi, lättare sätt att rengöra vatten samt många andra tekniska framsteg. Dock är det så att endast 10 % av pengarna går till forskning kring nanopartiklar och dess påverkan på människor.

Nanostrukturer finns i naturen omkring oss. De ger lotusbladen förmåga att alltid vara torra och rena och de är anledningen till geckoödlornas skickliga klättrande på väggar och träd. Båda dessa fenomen har inspirerat forskare: naturens nanostrukturer användes numera till att konstruera något nytt och underlätta människor i deras vardagliga liv.

Isaxons Aerosol-grupp forskar kring nanopartiklars hälso-effekt, dvs. hur nanopartiklar i luften påverkar arbetsplatser samt vilka risker de kan innebära för människor i sådana fall. Nanopartiklar kan beroende på utseende och egenskaper, inte minst storlek, ha olika grader av toxicitet för människor. Exempelvis: stora partiklar kan kroppen lätt bli av med (cilier i halsen för slemmet uppåt så att man hostar upp de skadliga partiklarna) men de mindre partiklar har benägenhet att lätt hamna djupt in i kroppen och då blir det svårt för kroppens försvar att bli av med dem. Graden av toxicitet beror alltså på hur djupt in i kroppen nanopartiklarna når. Aerosol gruppen bestämmer faran med nanopartiklar efter dels exponeringen – hur lång tid som personen har blivit utsatt för partiklarna och dels själva toxiciteten.

Det krävs en strikt övervakning och forskning kring dessa nya nanopartiklar, för att kunna förebygga olycksfall. Då sjukdomar som dessa farliga nanopartiklar orsakar  inte bryter ut  förrän långt efter exponeringen (oftast i form av olika cancer och kärlsjukdomar) försvåras denna typ av forskning. 

Trots att nanopartiklar har funnits sen tidens början och omger oss överallt så finns det fortfarande en hel del som vi inte vet om dem. Därför är det viktigt att inte endast satsa på utveckling av nya nanomaterial utan också på forskning som tittar på de eventuella skador dessa nya material och deras nanopartiklar kan åsamka människor.

 

 

Hajrija Felec
hajra-felec@live.com

 

För Miljöposten på Allvar

Att övertyga klimatförnekare

Hur kan man övertyga klimatförnekare?

Det är vanligt att många människor runt oss inte accepterar klimatförändringarna som sker nu. Det är ännu vanligare att man misslyckas när man försöker övertyga dem.

Hur börjar man sin resa att övertyga några av dem?

1.    Samla din publik:

Du kanske kan inte övertyga honom men kan övertyga hans vän, hans familj eller någon nära honom. De kan påverka hans syn på problemet för de är nära honom på ett mer övertygande sätt.

2.    Hitta gemensamma grunder:

Du kanske misslyckas att övertyga dem men kan säkerligen påverka deras syn på klimatförändringar genom att visa på hur klimatförändringarna påverkar något de är intresserade av. Detta kan påverka dem mer.

3.    Säkerheten:

Det är inte 100% säkert att klimatförändringar är verkliga, men det är inte heller andra frågor som gäller medicin, fysik. Med andra ord ingenting är 100% säkert.

4.    Vilket är bättre?

Jämför konsekvenser ifall människan gör något åt klimatförändringarna eller inte.

Klimatförändringar

Vi gör något

Vi gör ingenting

Falska

Kostar mycket för inget

FINT

Verkliga

FINT

Katastrofer i vår existens

 

5.    jämför på andra sätt:

Om du ha ont i bröstet och besöker 10 läkare och nio av de säger att du måste ta en sorts medicin medan en säger att det inte behövs. skulle du föredra att lita på en läkare och strunta i 9?

6.    Relatera till alla naturvetenskaper:

Tror man på fysik? gravitation? medicin? cellandning? matematik? Så varför tänker man annorlunda i vad som gäller klimatförändringar?

 

7.    Det (klimatförändringarna) är naturligt:

Du kanske hör många som säger detta, men det spelar inte alls någon roll. Sjukdomar är till stor del naturliga och ändå tar vi emot artificiella mediciner.

Dani Alnashi för Miljöposten på allvar

Källa: IFLscience

 

https://www.iflscience.com/environment/12-ways-deal-climate-change-denier-bbq-guide/

Vårt jordklot behöver räddas

Här följer en granskning av tre av Sveriges partier som har olika förslag på lösningen till klimatfrågan. Det har diskuterats väldigt mycket hur seriöst de olika partierna tar klimatfrågan i några debatter på sistone. Det har visat sig att alla partier verkar ta klimatfrågan på allvar, men vissa partier prioriterar andra frågor än klimatfrågan. I följande artikel ska vi få en blick på hur tre av riksdagens partier ser på klimatfrågan och åtgärder för ett hållbarare samhälle. 

 

Klimathotet är utan tvekan något som måste tas på allvar. Vi i Sverige har lika stort ansvar som världens övriga länder att jobba mot ett hållbart samhälle. I nu dagens läge släpper vi människor alldeles för mycket fossila bränsle som ger upphov till väldigt negativa effekter på vår jord. Nedanför finns en kort beskrivning om hur de olika partierna vill jobba med klimatfrågan enligt deras hemsidor.  

 

Centerpartiet 

 

Centerpartiet som många andra partier har planer gällande klimatet. Partiet har fyra huvudmål som man vill uppnå. 

 

"Att Sverige till år 2040 ska vara fritt från nettoutsläpp 

Att vi ska ha ett helt förnybart elsystem som är flexibelt och pålitligt 

Att Sverige ska visa att tillväxt och minskade utsläpp kan gå hand i hand 

Införa minusutsläpp – alltså ta bort befintliga koldioxidutsläpp i atmosfären"[1]

 

Miljöpartiet  

 

Miljöpartiet har även dem fem huvudmål som man vill uppnå med hjälp av sin politik.  

 

"Satsa på tåg i tid i hela landet, nattåg till Europa och nya höghastighetståg,  

minska flygets klimatpåverkan med klimatskatt på flyg,  

Ersätta fossil bensin och diesel med 100 % förnybart bränsle och el,  

Bygga attraktiva och levande städer med trähus, grönska och kollektivtrafik,  

Satsa på klimatsmart, ekologisk och närodlad mat."[2]

 

Sverigedemokraterna 

 

På sverigedemokraternas hemsida finns det inte mycket information om klimat utan de föreslås endast att Sverige bör minska sitt oljeberoende och sina utsläpp av koldioxid. Den viktigaste åtgärden är att bevara och utveckla kärnkraften. [3]

 

 

 

 

Abdullah Jaber 

För Miljöposten på Allvar 

 

 

Källor:

 

Partiernas Perspektiv på miljöfrågor inför Val2018

Inför valet 2018 ställs partier inför viktiga frågor, inte minst frågan om miljön. Nedan följer svar på frågan hur de, nämligen Vänsterpartiet och SverigeDemokraterna, vill arbeta mot klimat förändringarna.

 

Vänster Partiet (V)

Huvudidén med vänsterpartiets ställning för miljöfrågor är att klimatmålen ska gå före kortsiktiga vinstintressen. Det partiet vill är följande:

- En plan för ett fossilfritt Sverige där nollutsläpp ska råda år 2040. Partiet menar av vi ska följa exempel från länder såsom Kina och Tyskland där investeringen i förnybar energiproduktion prioriteras i miljöfrågan. Som helhet vill partiet varsamt forma om samhället (bostäder, livsmedelsproduktion, industri m.m.).

- Minskad köttkonsumtion och öka växtbaserad produktion.

- Införa en grön statlig investeringsbank innan år 2020 där små/stora företag samt kommuner och regioner ska kunna låna ut pengar för gröna projekt.

- Utveckling av ny teknik och avskaffning av gammal teknik som skadar miljön. Dessutom ska de stora industrier (basindustri, fordonsindustri) moderniseras och förstärkas.

- Investering i billigare och miljövänligare transporter inom den kollektiva traffiken. Avskaffning av privatiseringen av järnvägen för att möjliggöra ett bättre samarbete mot klimatsmart resande.

 

Sverigedemokrater (SD)

Partiets syn på ärendet är att med "genomtänkta och realistiska" arbetssätt arbeta mot miljöförstöring och gasutsläpp, utan att utvecklingen ska ta någon större skada på industrin och samhället. Partiet ville inför valet införa:

- Bättre skydd av Sveriges miljöområden och med detta den biologiska mångfalden.

- Effektivisering och utveckling av energikällor genom internationellt samarbete.

- Investering i utvecklingen av säker och effektiv kärnkraft och fjärde generationens reaktor.

- Arbeta på sätt som hindrar övergödning i land vatten och sanera det som har blivit förorenat.

- Satsa på infrastruktur och elektrifiering av offentliga transportsektorn/den kollektiva trafiken.

 

Skribent: Hajrija Felec
hajra-felec@live.com

För miljöposten på Allvar

Life below water konferansen 2017 malmö

Saker och ting ser ljusa ut i Malmö stad efter att de var ledarna i att organisera en konferens som varade mellan den 11:e och 13:e oktober. Konferensen lyckades dra till sig 300 personer från hela världen med syftet att inspirera, debattera, och lära sig av miljöproblemen som påverkar marint liv och klimat. Det presenterades till exempel hur man lyckades konstruera Öresundsbron utan att skada havsklimatet. Konferensen döptes till Life below water 2017.

Vad man kom fram till under konferensen har man tänkt ta upp i en annan konferens som heter COP 23 (Conference of the Parties). COP 23 är en årlig konferens anordnad av FN som handlar om att fördjupa parisavtalets mål samt förbättra riktlinjerna kring hur länder ska implementera de lösningar man då kom fram till. Denna konferens ska hållas den 6:e till 17:e november i Bonn, Tyskland.

 

Anledningen till att FN är så pass engagerade i miljöproblem är för att de medverkande länderna har bestämt sig att lösa tre av världens största problem innan 2030; Extrem fattigdom, ojämlikheter och orättvisor, klimatkrisen. För att lösa dessa tre problem har de satt upp 17 olika mål, som i Sverige kallas för de globala utvecklingsmålen. Life below water konferensen i Malmö handlade om mål 14, som går ut på att bevara havet och dess marina resurser.

P-pillerrester i havet

Fiskarter utrotas av P-pillerrester och antibiotika i sjöar

Visste du att avloppsvatten från kommunala reningsverk innehåller östrogen, både naturligt och syntetiskt från preventivmedel så som p-piller?

 Östrogenet påverkar fisk som är  nära reningsverken. Han-fiskarna kan faktiskt bli feminiserade.   Djuren kan inte fortplanta sig längre  och kan faktiskt riskera  att utrotas. Att inte spola ned de överblivna läkemedlen kan tyckas vara en självklarhet, men ändå gör många det. Om en kvinna använder p-piller så kommer en del av dessa hormoner dessutom att utsöndras via urinen.

Bildresultat för ppiller i havet

 I början av 1990 talet så fångade ett reningsverk i Storbritannien mörtar  med könsdelar som då hade både hanliga och honliga drag. Efter några år så blev det undersökt av många brittiska forskare och då fann man mycket riktigt feminiserade han-fiskar nedströms kommunala reningsverk.

Han-fiskarna började bilda äggule protein, som  enligt forskare är normalt men bara ska

finnas hos hon-fiskarna. Men det visade sig att han-fiskarnas testiklar faktiskt innehöll ägganlag.

 Liknande effekter har man sedan dess även upptäckt utanför kommunala reningsverk i många andra  länder, bland annat Sverige.

Kvinnor utsöndrar mängder av naturliga östrogen via sin urin. Det finns stora skillnader mellan det naturliga och syntetiska östrogenet bland annat att det naturliga bryts ner mycket effektivare och snabbare i reningsverken.

Även om ämnena först transporteras till ett reningsverk, bryts  alltså det syntetiska östrogenet inte ner utan fortsätter ut i havet.  På så sätt kan det  påverka djur i högre grad än det naturliga. Man kan säga att alla kommunala avloppsvatten innehåller östrogen.

Vid de svenska reningsverken är halterna än så länge mycket låga och effekterna är svaga eller måttliga.

Skillnaderna beror mycket på vilken reningsteknik som man har använt. I stora områden och speciellt utsatta områden kan konsekvenser för fiskpopulationerna mycket allvarliga.

 De arter som man tror kan påverkas kan få en sned könsfördelning, eftersom han-fiskar   utvecklas och blir  till honor. Då släpps ingen mjölke ut och fiskrommen kan inte befruktas.

Det har också skett en hel del beteendeförändringar efter östrogenpåverkan, exempelvis  att hanar  kan faktiskt tappa intresset för honor.

Östrogen, och framförallt den syntetiska varianten biokoncentreras i näringskedjan. Det är därför det är möjligt att de andra djuren såsom större fiskar eller fåglar som då äter de hormonpåverkade fiskarna kanske skulle kunna bli påverkade av det syntetiska hormonet. Detta kan göra det mer sannolikt att dessa ämnen  dessutom transporteras långt upp  i näringskedjorna.

 

En annat stort problem i havet är Antibiotika rester. När vi äter antibiotika så kommer en del att släppas ut via urinen. Våra reningsverk kan inte ta hand om antibiotika särskilt bra, då hamnar det i havet där små organismer lever och om de tar upp det kommer det anrikas i näringskedjan där större fiskar är toppkonsumenter  och detta leder till antibiotika resistens hos bakterier.

 Antibiotika finns i miljön kan det leda till att de resistenta (motståndskraftiga) bakteriestammar faktiskt utvecklas.

 

På så sätt kan sjukdomsalstrande bakterier blir resistenta och sedan blir infektioner svårt att bota. Det kan då vara ett hot mot allas hälsa.

 

Zenab Hussein

Vrak

   

Vrak

Det mest kända skeppsvraket i historien är förmodligen Titanic, som ligger på havsbotten i Nordatlanten. Sjunkna fartyg har hittats vid havsbotten över hela världen, och det har varit allt från antika grekiska fartyg i Medelhavet till inbördeskrigets stridsfartyg från den amerikanska östkusten. Dykare söker skeppsvrak för att rädda värdefulla artefakter (konstprodukter), och för att lära sig mer om tidigare kulturer. Skeppsvraken är viktiga källor till information för forskare.

 

I haven som omger vårt fina landskap Skåne, finns det flera tusentals skeppsvrak ända från stenåldern fram till vår epok, som det finns registrerade uppgifter om. Vraken i dessa hav, Östersjön och Öresund, kan bli hur gamla som helst, tack vare att skeppsmasken inte trivs där på grund av att salthalten är för låg.

Vad är då skeppsmaskar för något? Jo, skeppsmaskar är marina musslor i familjen Teredinidae: en grupp saltvattenmusslor med långa, mjuka, nakna kroppar. De är ökända för att vara bedrövliga och förstörande för trä som är nedsänkt i havsvatten, inklusive bryggor och fartyg. Skeppsmaskarna borrar ställen med hjälp av ett par mycket små skal som bärs i ena änden, med vilka de raspar sig igenom. Ibland kallas de för "havets termiter”.

Det är dock inte bara skeppsmasken som är ett problem för våra vrak, utan det finns även en negativ mänsklig påverkan, i form av trålning (fiske med släpnät – ett strutformat nät) och enfaldiga dykare som tar med sig det de hittar hem som souvenirer. Detta förstör information för forskarna, men även för de andra dykarna som dyker efter vrak för nöjes skull. Du som dykare kan göra en stor insats genom att låta fynden vara kvar och därmed inte ta upplevelsen ifrån de andra dykarna och besökarna. Vill du ha ett minne av det du hittat, kan du bara ta ett foto på det, och då antingen ha kvar det i kameran eller skriva ut det och hänga upp det som en unik tavla. Du som inte dyker kan också vara med och hjälpa till med detta då du kan låta bli att köpa marina ting där ursprunget är okänt. Politikerna i Sverige, och andra länder, kan vara med och hjälpa till de också, och såklart med mer makt, genom att införa UNESCOs policy om att skydda våra marina kulturarv, i lagstiftningen.

Förutom det att vrak är rätt så häftiga för oss människor, så har de också en negativ påverkan på vår miljö. Gamla skepp och stridsmedel från världskrigen som blivit dumpade i haven kan innehålla giftiga kemikalier och skadliga ämnen som läcker ut i vattnet.

Runt Skåne brukar varje år omkring 50 000 fartyg passera, ca 40 000 genom Öresund och 10 000 genom Östersjön. Många av dessa fartyg bär på olja och olika kemikalier som last. Skulle någon av dessa fartyg kollidera med ett annat så skulle det ske stora och svåra konsekvenser. Ett stort fartyg som sjunker måste rengöras och befrias från skadliga ämnen, vilket kan kosta oss mycket pengar. Politikerna kan även här vara till stor hjälp då de kan främja skeppsfarten, och öka insatserna på de skepp som inte sköter sig, för att förhindra allt detta.

Ett vrak som däremot inte innehåller några giftiga och farliga ämnen och kemikalier, kan vara en bra livsmiljö och uppväxtmiljö för fiskar och andra vattendjur som kräftor och musslor. Dessa vrak är en dröm för fiskare då de kan få en rejäl fångst, tack vare att fler fiskar vistas vid vrakplatserna på grund av trivsel. Dock har även detta sina nackdelar då fiskenäten kan fastna på vraken, och fortsätta fånga in ”onödig” fisk tiotals år framåt. Sportdykare påverkas också av dessa så kallade ”spöknät”, då detta kan vara farligt för dem att vistas i närheten.

I år har man bestämt att man tänker lägga ner runt 250 miljoner kronor på 10 år för att rengöra vrak och befria dem från skadliga ämnen, så de inte påverkar vår miljö så negativt längre. 25 miljoner tänker läggas ner årligen, och räcker upp till 3 vrak per år. 5 miljoner kronor för de minsta vraken och tiotals miljoner kronor för de större. År 2028 har det tänkt vara klart, och då har alla de 30 vrak (varav 9 av dem i Skåne), som varit en stor miljöfara i våra svenska vatten, blivit rengjorda och tömda på olja. Det som avgör vilka vrak som ska rengöras och tömmas först är deras läge och ifall de har ett hål som gör att de giftiga och farliga ämnena drivs ut snabbare. Är vraken belägna nära någon strand där turism dominerar, brukar man oftast ta dem först.

Dessa pengar man använder för detta är en del av Sveriges havspaket som ligger på ca 600 miljoner kronor årligen, tre år framåt. Till detta havspaket ingår förutom saneringen (rengöringen) av vrak, också motverkning av övergödning och plaster i havet, läkemedelsrening i avloppsreningsverk och skydd av marina områden.

 

Med detta sagt kommer vi de kommande tio åren förhoppningsvis se stora förbättringar och få en ännu säkrare miljö. Vi får hålla tummarna att de framtida generationerna också är med och påverkar havets framtid på bästa möjliga sätt.

 

 

 

Elever vid Öresundsgymnasiet skriver artiklar om SDG#14 inför COP23 i Bonn

Under veckorna 45 och v 46  pågår FN:s klimatmöte COP23 och i år, 2017,  är det i Bonn som delegater från hela världen , massmedia, forskare och olika NGO ( välgörenhetsorganisationer) samlas. 

Elever på Öresundsgymnaiset i Landskrona , som läser kurserna Hållbart samhällsbyggande och Naturkunskap 2, har varit på studiebesök

på utställningen LifeBelow Water i Malmö och därefter fördjupat sig i  hållbarhetsmålet #14 om havet. De som  går i Nk2 kursen gör en uställning om detta och elever i HÅLHÅBO-kursen kommer nu att publicera artiklar

om just detta, här på  Miljöposten på allvar.  Så nu blommar Miljöposten på allvar upp igen efter ett år i träda. 

mvh

Karin Warlin

 

COP22 Marrakech

COP21, mera känd som Parisavtalet där världens ledare slutligen kom överens om ett klimatavtal för en hållbar utveckling, blev en historisk händelse att begrunda. Nu i år den 4 november hölls det åter ett klimatmöte, nämligen COP22 i Marrockos huvudstad Marrakech. Här diskuteras det bland 197 länder om hur de ska gå tillväga för att nå målen i Parisavtalet.

Att få konsensus är en utmaning, på så sätt kan man nog säga att COP21 var ett mirakel. Nästa steg efter ramverket för klimatmötet i Marrakech är att komma överens om detaljerna, dels hur varje land ska göra och vad som ska göras.

FN: s generalsekreterare Ban Ki-moon vill understryka vikten av att världens länder känner till global uppvärmning och dess effekter. För landets bästa är det viktigt att man sätter in klimatåtgärder. Han konstatera också att inget land är immunt mot klimatförändringarna. Det spelar roll hur stort och hur mäktigt landet, de kan inte ta itu med klimatutmaningen själv.

I ett anförande utfärdad talesman för Ban Ki-Moon i New York, prisade han det djärva ledarskap som visades av världens mest utsatta länder. Speciellt gällde detta Afrikanska länder och han vill på detta sätt stärka deras ambition så att det så snabbt som möjligt rör sig mot 100 % ren energi och hållbar framtid.

Vid sidan om förhandlingarna som ju främst sker mellan olika länder har det också diskuterats olika åtgärder och initiativ från icke-statliga aktörer. ”Vi behöver alla”, detta meddelade FN: s generalsekreterare Ban Ki-moon på torsdagen, han uppmanade alla aktörer i samhället att ha ett genomgripande engagemang i genomförandet av Paris klimatöverenskommelse.

 

Skribent: Ly Nguyen för Miljöposten på Allvar

Källa: UNs hemsida

http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/11/countries-at-cop22-pledge-to-press-ahead-with-implementation-of-paris-agreement/

Ny teknik: Designade lättviktsmaterial

Många företag satsar på att använda sig av lättviktsmaterial för att förbättra vår miljö och ta oss mot ett hållbart samhälle.

BMW har satsat stort på att använda sig av lättviktsmetaller, där de nästan i stort sätt använt sig av bara kolfiber för att bygga den elektriska modellen av bil, nämligen BMW i3. Denna metod ska man försöka använda sig av på bilar som drivs utav fossila bränslen, för att minsa på koldioxidutsläppen.

Man använder sig även av ny teknik, nämligen 3D-skrivna delar som är mycket lättare, men fortfarande av lika bra kvalitet. Innan man skriver ut delarna görs det många olika tester och prov på nanonivå och datoriserade tester. Det måste man göra för att vara 100 % säker på att delarna manfår ut från 3D-skrivaren är lika säkra och bra som ursprungsmodellen.

Källa

Tidsskriften Ny teknik november 2016

Skribent: Salim Celikovic för Miljöposten på Allvar

Mikroplast i kosmetika fasas ut

Den 30 december 2016 blev USA först ut med en lag mot mikroplast i kosmetiska produkter. Dit räknas allt från smink till tandkräm och duschkrämer med kroppsskrubbande funktion. Även regeringen i Sverige är på väg till att göra samma sak. Fredagen 13 januari 2016 presenterade kemikalieinspektionen en utredning om det lämpligt att gör samma sak i Sverige. Dåvarande Miljöministern Åsa Romson uttalar sig inte om något förbud innan hon har tagit del av utredningen. Sverige vill minska spridningen av mikroplasten, och en del i arbetet är att ta bort plasten i produkter där den är onödig- som i kroppsvårdsprodukter. Mikroplasten i havet är ett allvarligt problem i havet, när forskarna gör en sammanställning över hot mot haven och potentiella risker i framtiden pekar de ut mikroplasten och plast skräp. Mikroplaster innebär dessutom en risk att vi sprider farliga ämnen genom att dessa fäster vid plast partiklarna.

Källan Ny Teknik november 2016

Saied Alsalloum för Miljöposten på Allvar       

Nya satsningar på hållbara skönhetsprodukter

Hennes & Mauritz hållbara kollektion Conscious Collection har utökats. Från ekologisk bomull och återvunna fibrer i kläder - tar man nu steget och låter det hållbara konceptet flytta in även i badrumsskåpet.

 

Det var 2010 som den svenska klädjätten lanserade sin första klimatsmarta klädkollektion, Conscious collection. Sedan dess har kollektionen återkommit i nya skepnader varje år - och intresset hos konsumenterna blir bara större och större.

 

Nu uppdateras H&Ms populära miljömedvetna kollektion, och kommer nu även innehålla skönhetsprodukter med fler ekologiska ingredienser som är snällare mot både miljön och användaren.

 

De nya produkterna hittas i butik från september 2016.

 
 
 

Skribent: Fredrika-Axelina Viberg

Fredrikaaxelinaviberg@gmail.com

 

Publicerat för Miljöposten på Allvar

Reportage: CEI - med hållbarhet i fokus

Det har återigen blivit dags för konferensen Caretakers of the Environment International, CEI. I år står danska Aalborg som värd för konferensen som från start till slut går i hållbarhetens anda. Miljöposten på Allvar fanns på plats för att ta tempen på ungdomarna och lärarna med visioner för framtiden.

 

AALBORG, DANMARK. Solen lyser mellan regnskurarna. En del elever har packat med sig både regnkappa och stövlar och går med raska, förväntansfulla steg mellan konferensrummen. Trots det något gråa vädret tycks humöret vara på topp bland de deltagande ungdomarna - och idéer finns det gott om när den internationella konferensen tar plats i den Nordjylländska staden.

 

Det är i danska Aalborg som ungdomar och lärare från hela världen samlas för att tillbringa en vecka i den hållbara utvecklingens anda. För trettionde året i rad inbjuder klimatorganisationen Caretakers of the Environment International, CEI, till förhandlingar för hållbar framtid.

 

På plats på den internationella konferensen finns tjugofem länder representerade. Här ska delegaterna dela tankar och visioner för framtiden, samt presentera de arbeten och undersökningar som gjorts under skolåret. Förutom detta bjuds skolungdomarna med lärare även in till studiebesök för att titta närmare på hållbarhet i praktiken, besök på återvinningsstationer eller eko-smarta hjälpmedelscentraler kan vara exempel på detta.

 

Konferensdeltagarna har besökt företag inom olika branscher och både vindkraftsparker och hållbara kraftverk. Konceptet går ut på att vara hållbar även i praktiken samt arbeta effektivt och medvetet - något som är en gemensam strävan för alla aktörer som medverkar under veckan.

 

-Det är både imponerande och inspirerande att få ta del av och titta närmare på de olika sätt som företag och verksamheter arbetar med miljöfrågorna på. Man ser att det finns många olika sätt att vara effektiv på, uppger en av deltagarna.

 

På en strand vid Skagen hölls föredrag om hållbart fiske. Intresset var stort bland åhörarna som även fick ställa frågor och lägga fram synpunkter och förslag.

 

Föredragen hålls helt och hållet av eleverna själva, men varje morgon finns även gästtalare på plats för att berätta om lokala verksamheter i diverse brascher, vilka alla lägger tyngdpunkt i klimat och hållbarhet.

 

Kanske förknippas hållbarheten främst med miljön, men faktum är att Caretakers vill visa upp att den betyder så mycket mer - och att allt finns i samma kretslopp. Hållbarheten är nämligen lika mycket en social och ekonomisk fråga som den är ekologisk, tankar som man även vill inspirera eleverna till.

 

“ Mycket mer än klimat “

 

Mellan klimatförhandlingar och studiebesök hörs många glada skratt. Somliga deltagare har träffats på tidigare konferenser, andra möts för första gången här i Aalborg.

 

Förståelsen för att CEI-konferensen handlar lika mycket om social hållbarhet, gränsöverskridande arbete och globalt samarbete blir tydlig. Här får såväl ungdomarna som lärarna nya vänner och knyter kontakter för livet.

 

Hållbara hamnar var temat under onsdagens studiebesök.

 

Och visst ser framtiden ljus ut för Caretakers. Engagemanget och intresset bland delegationerna går inte att ta miste på, en del har redan bestämt sig för att åka på nästa års konferens - då i Oregon, USA.

 

-Jag vill väldigt gärna åka på konferensen 2017 också. Man känner stark gemenskap med de andra deltagarna här, samt att det finns hopp om att faktiskt lösa såväl sociala som ekologiska utmaningar i framtiden. När man ser människor som aldrig tidigare mötts, bli väldigt goda vänner på bara några dagar, eller när tretton-åringar kommer med smarta och innovativa idéer, kan man inte annat än känna sig hoppfull för framtiden, uppger en deltagare.

 

Och visst blir det tydligt att engagemanget för en hållbar framtid inte slutar på fredagen i Aalborg. Både lärare och ungdomar håller kontakten fram till kommande konferenser, och fortsätter diskussionerna om hållbar utveckling.

 

CEI engagerar på många sätt - och såväl lärardialoger som elevdiskussioner fortsätter över sociala medier året runt fram till nästa gång det är dags att samlas - då på andra sidan Atlanten.

 

Text och bild: Fredrika-Axelina Viberg

Fredrikaaxelinaviberg@gmail.com

För Miljöposten på Allvar

Elever står bakom innovativa städer

REPORTAGE. Miljöposten på Allvar har tidigare rapporterat om Malmö-baserade innovationstävlingen Innocarnival. 
Här tävlar uppfinningsrika ungdomar om att lansera de bästa innovationerna och bidra till hållbar utveckling. Årets tema är Hållbar stad och på Nya Allvar Gullstrandgymnasiet i skånska Landskrona, är två grupper med och tävlar i Innocarnival. Självklart hoppas man på att, förutom att få lansera sina idéer, även ta hem storvinsten - en resa till Hong Kong.

Miljöposten på Allvar stämde träff med eleverna som axlat rollen som arkitekter bakom tävlingsbidraget Innovationsstaden - en stad med framtiden i fokus. 

Fredrika-Axelina Viberg är projektledare för tävlingsbidraget Innovationsstaden. Hon berättar om hur viktiga och nödvändiga initiativ likt Innocarnival är. Fredrika menar på att det är viktigt att redan från ung ålder få förståelse för de utmaningar som våra samhällen står inför idag - samt hur vi kan bidra till en mer hållbar framtid i morgon. 


-Det är otroligt viktigt att främja till innovation. Jag tycker det är mycket bra att man genom den här typen av initiativ engagerar barn och unga i blandade åldrar, till att våga komma med idéer och förslag - även det är en nödvändig klimatinsats.


Och hur kommer det sig att ert val föll på just Innovationsstaden? Vill ni berätta mer om ert tävlingsbidrag?


-Än kan vi inte kommentera tävlingsbidragen i detalj. Men sammanfattningsvis är Innovationsstaden en hållbar stad med nya, moderna och kreativa idéer. Vi har tittat på många olika problem kopplade till FNs globala utvecklingsmål och därefter lagt fram förslag på lösningar. Det här är den mångsidiga staden som inbjuder till en modern och trivsam livsstil. Vi är mycket stolta över vårt bidrag.

Även Hong-Kong resan måste väl locka till extra engagemang?

-Det är en trevlig morot. På plats i Hong-Kong kommer vinnarna av Innocarnival få träffa ledande profiler och ministrar inom klimatområdet. Att alla
inblandade aktörer tar tävlingen på stort allvar och uppskattar alla de innovationer som skickas in till tävlingen, tror jag är en ännu större morot för oss som är med och tävlar, berättar Fredrika.

AnnaClara Sarvell är en av arkitekterna bakom Innovationsstaden. Hon beskriver tävlingen som en fantastisk möjlighet att utvecklas och öppna upp nya dörrar för framtiden.

-Att få unga att bli ansvarstagande i miljöfrågor, gör också att vi kan bli mer insatta och få en ökad förståelse för alla de behov som människan står inför. Jag tror det är viktigt att engagera redan från ung ålder. Det är viktigt att nå fram till ambition.  

I slutet på maj bjuds aktörer och besökare in till nybyggda Malmö Live i centrala Malmö. På plats presenteras vinnarna och inflytelserika profiler inom klimatområdet finns på plats för att ta del av engagemanget. Lycka till säger vi på redaktionen bakom Miljöposten på Allvar!

 

Foto: Karin Warlin för Miljöposten på Allvar

Reportage publicerat för Miljöposten på Allvar.